EXPERT IN PERSOONLIJK ADVIES

ACHTER ELK PROBLEEM SCHUILT EEN OPLOSSING.

BILDIRICI BEWINDVOERING

Soms lukt het niet uw financiën goed te beheren. Misschien door ouderdom, psychische problemen, schuldenproblematiek of een verslaving. Bildirici Bewindvoering kan orde op zaken stellen.

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een financiële (beschermings) maatregel. Een professionele bewindvoerder beschermt uw financiële belangen. Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Als u onder bewind bent gesteld, wordt alles wat met geld te maken heeft beheerd. Dit zijn dus uw inkomen en alle toeslagen, uitgaven en schulden en ook eventuele waardevolle goederen zoals een auto of een eigen woning.

Voor wie is bewindvoering?

Herkent u zichzelf, een familielid, vriend of cliënt in één of meer van onderstaande situaties: de post wordt niet meer geopend en de berg ongeopende post wordt groter en groter, deurwaarders kloppen aan de deur en is er vrees voor telefoontjes of bezoek, er is geen overzicht of grip op de financiële situatie en de druk neemt alsmaar toe, de administratie bijhouden lukt of kan niet meer, het is te veel en te ingewikkeld, de familie doet de boekhouding voor bijvoorbeeld de ouders en dit gaat eigenlijk niet meer, dan geeft bewindvoering rust en ruimte. Uw financiële zaken worden dan zo goed mogelijk geregeld.

Werkwijze

Onze werkwijz hangt natuurlijk af van uw situatie. Wij bekijken allereerst uw huidige situatie grondig, door middel van een intake. Daarin bespreken we wat uw inkomsten zijn, wat uw uitgaven zijn en inventariseren wij eventuele schulden. Daarna volgen een aantal stappen om uw situatie op orde te brengen.

VISIE

Kwetsbare groepen in de samenleving, zoals oudere en zieke mensen, mensen met psychosociale- en psychiatrische problemen, hebben het recht op een leven met een stabiele financiële huishouding. Door de inzet van Bildirici Bewindvoering zal de financiële huishouding op orde komen en blijven, wat zal leiden tot een stabiel en leefbaar toekomstperspectief. Dit vraagt om een sociale en menselijke benadering van de betrokkene.

Hiermee wil Bildirici Bewindvoering bewerkstelligen, dat de betrokkene niet terugvalt in de oude situatie. Bildirici Bewindvoering heeft als ambitie de betrokkene te ontlasten van het juk dat “financiële zorgen” heet. Samenwerken rondom betrokkene is de sleutel tot een stabielere leefsituatie.

CONTACT

E-Mail
bildiricibewind@hotmail.com

Telefoon
0643207574

Web
bildiricibewindvoering.nl

 Telefonisch Spreekuren

Maandag
10:00 – 13:00

Dinsdag
10:00 – 13:00

Donderdag
10:00 – 13:00

Vrijdag
10:00 – 13:00

Klachtenregeling

Wij streven ten alle tijde verbetering van onze organisatie na. Daarom nemen wij commentaar over onze organisatie altijd serieus. Hieronder vindt u de bezwaren- en klachtenregeling. Deze beschrijft wat u moet doen wanneer u bezwaren of klachten heeft.

* Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie. Zij kunnen zich door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.

* Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. Hierin moet minimaal staan: Naam en adres van de cliënt, de datum en de klacht of het bezwaar moet duidelijk omschreven worden.

* Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden. Hiervan krijgt de cliënt binnen 5 werkdagen bericht.

De klacht dient u digitaal te sturen naar:
bildiricibewind@hotmail.com

* Een klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder. Deze zal nagaan of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost. Als dit lukt dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk of een digitaal bericht.

* De klacht kan door de bewindvoerder ongegrond verklaard worden. Hier zal de cliënt schriftelijk over worden geïnformeerd.

* De onderneming administreert en registreert binnengekomen klachten en zorgt voor de voortgangscontrole.

* Deze regeling treedt in werking op 21 mei 2019 en geldt voor onbepaalde tijd.

Privacy
Bildirici Bewind is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het bewind heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Dwingend rechtelijke wettelijke bepalingen kunnen deze geheimhoudingsplicht opheffen.

Bildirici Bewindvoering 2019

Contact

Bildirici Bewindvoering 2021